Coșurile de fum, ca parte a unei instalații de încălzire bazată pe arderea combustibililor, sunt supuse la solicitări intense de natură fizică, chimică și mecanică, care pot conduce la deteriorarea în timp a stării tehnice și de funcționare a acestora. De asemenea, ca urmare a exploatării necorespunzătoare a surselor de căldură (reglaje incorecte, combustibili de calitate inferioară celei prescrise, cu umiditate ridicată, prize de aer dimensionate și amplasate necorespunzător sau lipsă, etc.) în canalele de racordare și cele verticale de fum se formează condensat acid, depuneri de gudron și funingine. Depunerile reduc secțiunea utilă a canalelor de evacuare, iar prin autoaprindere sau aprindere intenționată (total nerecomandată!) conduc la focul din coș, cu temperaturi extrem de ridicate, depășind chiar și 1000°C.

Întreținerea periodică a coșurilor de fum și a canalelor de racordare este o acțiune de importanță majoră, care are drept scop asigurarea unui tiraj corespunzător funcționării la randament a surselor de căldură, exploatarea în deplină siguranță a instalației termice și prelungirea duratei de funcționare atât a generatoarelor de căldură cât și a instalației de evacuare a gazelor de ardere.

După cum s-a mai precizat, coșurile de fum defecte sau necurățate reprezintă, în conformitate cu statisticile publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cauza a circa 15% din totalul incendiilor produse anual în țara noastră, fiind totodată principala cauză a incendiilor, ce au loc la locuințe, cu un procent de circa 35%. De asemenea, coșurile de fum neetanșe sunt la originea numeroaselor cazuri de intoxicații cu monoxid de carbon.

Pe plan internațional perioada de efectuare a lucrărilor de curățare și verificare a coșurilor de fum este reglementată în mod diferit. În România, conform legislației în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor, verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii, iar neexecutarea verificării, reparării și curățării periodice, cel puțin o dată pe an, a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora, constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Specialiștii asociației recomandă, ca mentenanța coșurilor să se efectueze inclusiv după ieșirea din sezonul rece, nu numai înainte de instalarea timpului friguros, astfel încât să existe timp suficient până la intrarea în noul sezon rece pentru remedierea eventualelor probleme constatate cu ocazia verificărilor. Procedurile privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale prevăd obligativitatea prezentării de către clienți a documentelor din care să rezulte efectuarea lucrărilor de curățare și verificare coșurilor de fum și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării și reviziei tehnice a instalației de gaze naturale.

Meseria de coșar, legată de multe legende, este cunoscută încă din secolul al XVII-lea. În multe țări, chiar și în zilele noastre, se atinge nasturele sau peria coșarului, acest gest fiind considerat ca aducător de noroc. Progresul nu a ocolit de-a lungul timpului nici acest domeniu de activitate. Procedurile de curățare și verificare a coșurilor de fum au fost perfecționate, dotările cu diferite scule, echipamente și aparate au fost extinse. În prezent coșarul nu mai folosește sârma și unica perie, ci s-a trecut la utilizarea periilor de diferite forme, materiale și dimensiuni, atașate la tije rigide sau flexibile, în funcție de tipul de coș de fum și natura depunerilor. În anumite situații se impun chiar și intervenții mecanizate pentru îndepărtarea depunerilor sau deblocări de canale, iar aspiratorul, cu ajutorul căruia se asigură evacuarea funinginii în condiții de păstrare a curățeniei în spațiul de amplasare a coșului, face parte din dotarea coșarilor profesioniști.

S-a schimbat radical și modul de verificare a stării tehnice și de funcționare a coșurilor de fum, urmărindu-se, printre altele, identificarea unor detalii de trecere necorespunzătoare prin pereți, planșee sau  acoperișuri combustibile, depistarea unor eventuale fisuri, crăpături, îmbinări neetanșe, obturări de canale. Astfel s-a trecut de la un simplu control cu oglinda la inspecții foto-video și probă de etanșeitate la gaze de ardere cu pastila fumigenă.

Prin efectuarea ori de câte ori este necesară, dar cel puțin o dată pe an, a lucrărilor de mentenanță de către personal calificat și autorizat, numărul mare de incendii și intoxicații cu monoxid de carbon cauzate de coșurile de fum defecte sau necurățate poate fi redus considerabil. Coșarul zilelor noastre, cu o pregătire profesională dobândită în cadrul ASFOCH, pregătire desfășurată după programa de instruire a Federației Europene a Maeștrilor Coșari – ESCHFOE, adaptată evoluției tehnicii de încălzire și de evacuare a gazelor de ardere, cu o dotare la nivelul cerințelor actuale, adoptă procedura de verificare și curățare adecvată situației de pe teren, întocmește documente cu lucrările efectuate, fiind în măsură totodată de a avansa proprietarilor de imobile soluții cu privire la remedierea deficiențelor constatate, respectiv reabilitarea coșurilor de fum neconforme cu cerințele reglementărilor de specialitate în vigoare.

Back to top