Confortul termic din locuințele noastre și prepararea apei calde necesită energie termică, obținută cu precădere prin arderea diferitelor tipuri de combustibili. Pe parcursul producerii energiei termice, pentru procesul de combustie este necesară o cantitate importantă de oxigen, iar în urma acestui proces rezultă inclusiv gaze de ardere nocive pentru organismul uman, poluante pentru mediul înconjurător.

Asigurarea necesarului de aer de ardere (după caz) și evacuarea gazelor de ardere rezultate la o înălțime de siguranță, respectiv deasupra nivelului acoperișurilor, este sarcina coșurilor de fum, care constituie astfel o componentă importantă a instalației de încălzire, cu rol  determinant în  funcționarea la capacitate și în deplină siguranță a aparatelor de încălzire bazate pe arderea combustibililor solizi, lichizi sau gazoși.

Coşurile de fum, chiar şi în soluţia cea mai simplă, sunt subansamble de construcţii sau chiar construcţii, după caz, complexe prin procesele termice și gazodinamice, care le caracterizează, fiind supuse la solicitări de natură fizică şi chimică foarte intense, cum sunt variaţiile mari de temperatură, şocurile termice cauzate de aprinderea depunerilor de funingine şi gudron, soldate cu temperaturi ce pot depăşi chiar şi 1000°C. Condensatul format în coş are caracter acid, puternic coroziv. Pe timp de iarnă, structura coşului de fum este solicitată şi la îngheţ-dezgheţ. De asemeni, coșurile de fum trebuie să reziste la solicitările date de vânt și cutremure. Prin urmare, pentru a avea o stare tehnică și o funcționalitate corespunzătoare, pentru a nu se deteriora și distruge în timp, aceste elemente de construcții trebuie să satisfacă următoarele cerințe principale:

·         rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice;

·         izolare termică corespunzătoare;

·         etanşeitate la umiditate şi la gaze de ardere;

·         rezistenţă la condensatul  acid;

·         rezistență și stabilitate mecanică.

Un coş de fum sau canal de racordare improvizat, executat din materiale neconforme, care nu dispun de certificări legale pentru utilizare în domeniul evacuării gazelor de ardere, cum sunt diferitele tipuri de cărămidă, elementele prefabricate pentru ventilații, țevile din tablă, etc.) prezintă riscuri majore pentru proprietari. Coșurile de fum defecte sau necurățate reprezintă, conform statisticilor publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cauza a circa 15% din totalul incendiilor produse anual în țara noastră, fiind totodată principala cauză a incendiilor, cu un procent de circa 35%, ce au loc la locuințe. De asemenea, coșurile de fum neetanșe sunt la originea numeroaselor cazuri de intoxicații cu monoxid de carbon.

Din aceste motive, reglementările de specialitate în vigoare interzic utilizarea de produse pentru construcţii fără certificarea şi declararea, în condiţiile legii, a performanţei, respectiv a conformităţii acestora. Legea Nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, stabilește și amenzi pentru cazurile în care în proiecte s-au prevăzut, respectiv în execuție s-au utilizat produse necertificate. Materialele sau sistemele de produse utilizate la construirea coșurilor de fum noi sau la reabilitarea celor vechi, neconforme, se supun acestor prevederi legale.

Dincolo de legislație, în momentul în care alegeți o soluție tehnică, trebuie să luați în considerare solicitările complexe, extrem de intense, la care sunt supuse coșurile, precum și următoarele precizări. Sistemele de coșuri de fum certificate cu respectarea legislației în vigoare, sunt încercate,testate conform prevederilor standardelor europene de produs, în scopul determinării nivelurilor de performanță aplicate în domeniul evacuării gazelor de ardere. În urma acestor încercări se obțin date concrete privind, printre altele, temperatura maximă admisă a gazelor de ardere, etanșeitatea la gazele evacuate, rezistența la umiditate și coroziune chimică, rezistența la arderea funinginii a coșului de fum testat. În baza rezultatelor încercărilor efectuate, producătorul emite declarația de performanță pentru produs, în care se precizează că sunt adecvate pentru utilizare în acest domeniu și aplică marcajul CE. Prin urmare, pentru siguranța Dvs., vă recomandăm să optați pentru un coș de fum certificat, adoptat în funcție de tipul aparatului de încălzire deservit, coș cu o durată de viață îndelungată, garantată de producător. În documentația tehnică a acestor produse (declarație de performanță, instrucțiuni de montaj) veți găsi indicații inclusiv cu privire la distanța minimă de siguranță între coșul de fum și elementele de construcții executate din materiale combustibile. Pe pagina asociației noastre de Internet, la cap. Coșuri de fum, sunt prezentate sistemele de evacuare a gazelor de ardere certificate, recomandate.

Premiza exploatării în condiţii de siguranţă şi eficienţă a surselor de căldură bazate pe procese de combustie este corelarea dintre generatorul de căldură, canalul/orificiul de alimentare cu aer necesar combustiei, canalul de racordare şi coşul de fum. Printr-o dimensionarea corectă a  sistemului de evacuare se obţine un tiraj corespunzător, ceea ce asigură evacuarea completă a gazelor de ardere, funcţionarea la parametri proiectaţi a aparatelor de încălzire, cu costuri mai reduse pentru încălzire şi prepararea apei calde printr-un consum optimizat de combustibil.

Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, Indicativ I 13-2015, prevede că proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a coșurilor de fum trebuie să fie realizate în conformitate cu SR EN 15287.

Proiectarea unui coș de fum presupune parcurgerea mai multor etape, care cuprind stabilirea poziţiei şi înălţimii coşului în raport cu construcţia deservită, adoptarea soluţiei constructive de racordare şi de evacuare în funcţie de numărul, tipul aparatelor de încălzire deservite şi de combustibilul  utilizat, calculul ariei secţiunii  canalului de fum, prin care  produsele de ardere gazoase sunt conduse în atmosferă, precum şi a prizelor de aer  de combustie, după caz. Soluţiile constructive adoptate trebuie să conducă la realizarea unor coşuri de fum, care, în ansamblul lor şi separat, pe elemente componente, având în vedere şi aspectele economice, să fie adecvate pentru domeniul de utilizare preconizat şi să satisfacă, pe toată perioada de exploatare, cerinţele fundamentale din domeniul construcţiilor. Prin urmare, trebuie soluţionate şi problemele privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea structurală (fundații, asigurare statică), securitatea la incendiu, colectarea şi evacuarea produselor de ardere lichide (condensat), precum  cele legate de securitatea în exploatare. Important! Coșurile de fum, la care se racordează surse de căldură cu combustibili solizi trebuie să reziste la focul din coș cauzat de aprinderea funinginii depuse, performanță ce trebuie certificată prin încercări specifice. Se recomandă, de asemenea, ca hornul să fie amplasat cât mai aproape de punctul cel mai înalt al construcției, respectiv de coama acoperișului și să aibă înălțimea utilă, măsurată între punctul de racordare și nivelul gurii de evacuare, de minim 4.00 m. Nivelurile de performanță ale coșurilor de fum proiectate, tehnologiile de execuție adoptate trebuie să fie precizate și descrise detaliat în caietele de sarcini ale documentațiilor tehnice de execuție.

Prin realizarea unui coş de fum profesional, curăţat corespunzător, Dvs. veți avea parte, pe termen lung, de siguranţă  în exploatare şi vă veți bucura de confortul termic asigurat de o sursă de căldură, care va funcţiona la un randament energetic ridicat.

Specialiștii Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee - ASFOCH acordă consultanță în domeniul problematicii evacuării gazelor de ardere, iar societățile membre sunt specializate în executarea lucrărilor de construire, verificare și curățare a coșurilor de fum.

Back to top